Obec Zbyslavice
Obec
Zbyslavice

Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích

Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích

Skutečnost, že se v areálu školy „něco“ chystá, připravuje a v následujících dnech a měsících dít bude. Je potvrzená.  Od podpisu Smlouvy o dílo 25. 9. 2020 zde začaly přípravné práce pro realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ. Předmětem projektu je novostavba Mateřské školy a rekonstrukce objektu základní školy a s tím spojené vybudování splaškové kanalizace a ČOV pro tyto objekty.  Dále dojde k provedení přípravy území, sadovým úpravám.  Celá realizace projektu je členěna dle projektové dokumentace do jednotlivých stavebních objektů, které jsou následně konkrétněji popsány vč. celkového časového harmonogramu příprav od zadání architektonické studie. Realizace potrvá předběžně do 7/2021.

STAVEBNÍ OBJEKTY

                Budova základní školy

Budova zůstává půdorysně zachována, uvažováno s max. využitím obou pater a zároveň i sklepa. Původní budova základní a mateřské školy pochází z roku 1902 a během následujících let prošla mnoha stavebními úpravami od přístavby sociálních zařízení, výměny oken a střechy vč. konstrukce až po změnu dispozic. Nicméně obecně lze nyní konstatovat, že stávající budova je z technického a užitného hlediska ve velmi špatném až havarijním stavu a prostory již nedostačují požadavkům pro realizaci kvalitního vzdělávání v rámci školních i volnočasových aktivit. Největším problémem budovy je její vlhkost, jelikož v objektu zcela chybí hydroizolace suterénu a rovněž hydroizolační vrstva v nepodsklepených částech budovy. Vliv vlhkosti je proto patrný na zdech v suterénu, na omítkách v 1. nadzemním podlaží těsně nad podlahou, kdy vlhkost přispívá k rozvoji silného napadení dřevokazným hmyzem. Jediná hydroizolace ve zdivu byla zjištěna mezi kamenným zdivem suterénu a cihelným zdivem nadzemní části objektu. Jedná se však o již vyžilou nefunkční asfaltovou lepenku, o čemž svědčila hodnota vlhkosti zdiva v tělocvičně. Sanace zdiva a podlahy v 1. a 2. nadzemním podlaží byla již navržena v předešlých letech, ale nebyla realizována, a v průběhu dalších let se stav i nadále zhoršuje. Dešťové vody jsou odvedeny pouze na terén a dle provedeného hydrologického posudku, nedochází k zasakování. Splaškové vody jsou odvedeny do žumpy. Obec tento neutěšený stav postupně řeší.  Obvodový plášť objektu bude zateplen, ve fasádě budou vytvořeny bosáže, římsy a šambrány. Zadní trakt, který byl k původní budově přistavěn v 70letech, bude mít modernější vzhled, kontaktní zateplovací systém se strukturovanou omítkou.

Základní škola je řešena jako malotřídní pro nižší stupeň. Do suterénu je umístěn archív, kotelna, prostor pro údržbu, sklad pomůcek pro zš a wc, které j zamýšleno využívat v případě nutnosti, kdy budou děti venku.

Přízemí budovy bude vybaveno prostory pro kuchyni, které budou upraveny pro vydání jídel denně – změna technologie. Vznikne prostor pro samostatnou jídelnu, která bud v odpoledních hodinách využívána jako místnost pro družinu. Nový prostor vznikne pro samostatné uzamykatelné šatny pro žáky, které doposud v objektu chybí.

Prostory pro výuku jsou situovány ve 2. patře objektu, kde je umístěna i sborovna a odpovídající sociální zařízení.

V podkroví dojde k zateplení podlahy resp. stropu nad 2.NP. Využití zůstane zachováno, nyní sklad učebních pomůcek.

Budova mateřské školy

Jednopodlažní - přízemní - objekt mateřské školky (pro max. počet 28 dětí) obdélníkového půdorysu s plochou střechou, je samostatnou budovou v areálu. Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový monolitický skelet se zděným výplňovým (obvodovým) zdivem z keramických tvárnic. Fasáda bude zateplena a opatřena dekorativní omítkou jemného zrna v kombinaci s keramických obkladem . Okna a fasádní výplně jsou navrženy z izolačního trojskla osazeného do hliníkových rámů a proti oslunění opatřeny venkovními hliníkovými žaluziemi.

Hlavní částí vnitřní dispozice je herna a ložnic pro děti orientována od východu a na západ, aby měly děti maximální možné množství slunce s výhledem na zahradu prosklenými stěnami s veškerým provozním zázemím (sklady hraček, lůžek, šatna, kanceláře,…) a sociálním zázemím jak pro děti, tak i zaměstnance. Součástí je rovněž kuchyň s výdejnou jídel. Ochrana stavby před přehříváním je řešena vyloženou střechou přes prosklené stěny tak, aby v létě nedocházelo k přehřívání výplní otvorů, v zimě je efekt opačný, nízké slunce prosvětluje hernu. Vytápění bude podlahové - teplovodní.

Celá stavba je navržena z ekologických materiálů tak, aby přispívala ke kvalitnímu a zdravému pobytu dětí v předškolním zařízení. Vytápění objektu bude řešeno instalací nové otopné soustavy napojené na plynový kondenzační kotel.

                Splašková kanalizace + ČOV

Výstavba malé domovní ČOV v areálu s přečerpáváním do jednotné kanalizace. Dešťové vody svedeny do retenční nádrže s přečerpáváním do jednotné kanalizace.

                Příprava území, Kácení zeleně, Sadové úpravy

V průběhu realizace dojde v areálu základní školy k demolici několika málo objektů, které brání celkové rekonstrukci a výstavbě nového objektu mateřské školy. Jedná se o přízemní objekt nářaďového domku o rozměru 3,6x2,0 m, o rozměru 4,0x3,3m, septik obdélníkového tvaru, rozměr 8,7x6,3m, hloubky 4m, dřevěnou konstrukci „dětského hřiště“, a bourání oplocení podél veřejné pozemní komunikace. Dále dojde k odstranění dřevin ze stavebních důvodů v místech určených pro stavbu nové budovy MŠ a příjezdových zpevněných ploch k této budově.  

                Oplocení

Stávající oplocení, které je řešeno, jako pletivo na ocelových sloupcích zůstane z větší části zachováno. Nově je řešena část podél pozemní komunikace. Nově řešené oplocení je umístěno z větší části v trase původního. Jen v místě vjezdu do areálu bude brána zasunuta dále od komunikace min. 5,5m.

Technologie kuchyně
Stávající kuchyně ZŠ projde rekonstrukcí, dojde k rozdělení ploch na přípravu, mytí nádobí, doplnění varné technologie, vybudován sklad potravina a zázemí pro zaměstnance. Maximální denní počet uvařených jídel nepřekročí 120 porcí.

Provoz kuchyně je umístěn v návaznosti na výdej jídel, šatnu, mytí nádobí, sklady a vstup. Snahou bylo vše optimálně navrhnout tak, aby byly co možná nejlépe dodrženy hygienické předpisy, práce kuchaře i lidí pracujících v této kuchyni byla plynulá a technologické postupy na sebe navzájem navazovaly. Kuchyně bude vybavena sporákem, stoličkou a konvektomatem a dalším potřebným kuchyňským zařízením. Dále je zde počítáno s úsekem pro mytí provozního nádobí, úsekem pro výdej jídel a příjem použitého nádobí, prostorem pro uskladnění úklidového náčiní a čisticích prostředků, šatnou, umývárnou a WC pro personál a skladem potravin. 

Časová příprava k realizaci 2015-2020 aneb, jak šel čas

K předání staveniště mezi zhotovitelem – Ostravské stavby, a. s. a obcí došlo v pátek 2. října 2020.

Příprava k předání staveniště zahrnovala několik důležitých úkonů, rozhodnutí a schvalování! 

Rok 2015 definice záměru, architektonická studie, variantní řešení, veřejná projednávání

Rok 2016 – rozhodnutí zastupitelstva o variantě nová budova školky, rekonstrukce školy

Rok 2017, 2018 – pracovní schůzky zastupitelů a zaměstnanců školy, rodičů a projekční společností Ateliér IDEA vnitřní uspořádání prostor v budovách školy a školky upřesnění projektové dokumentace

Červen 2019 stavení povolení s nabytím právní moci projektu Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ

Říjen 2019 – pracovní schůzky s odborníky – snaha rozčlenit celou dokumentaci na jednotlivé části vč. finančního krytí.

Listopad 2019 – schůzka prověření možnosti výše úvěru, max. 15 mil. Kč, na celkovou realizaci nedostatečné, proto snaha o dotace a to:

Prosinec 2019  - zpracování investičního záměru, podklad pro dotace

leden – únor 2020: na Ministerstvo pro místní rozvoj, (dle podmínek dvě žádosti):

na ministerstvo financí jedna žádost.

Březen – květen 2020 pandemie, nouzový stav, vyčkávání na vyhodnocení žádostí o dotace

Červen 2020 – úspěšné získání dotací v celkovém objemu téměř 31 mil. Kč.

Červen - červenec 2020 pracovní schůzky nad záměrem vyhlášení veřejné zakázky, nedělit ji na objekty, vyhlásit jednu na celý projekt ve výši 39.999.004,95 Kč bez DPH.

 Červenec 2020  - příprava podkladů pro veřejnou zakázku  – vyhlášena výzva prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce,   základě, které mohli zájemci podat elektronicky své nabídky do 11. 8.2020  Tuto možnost využilo celkem 16 uchazečů. 

Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou  33. 695. 120,86 Kč bez DPH podala firma Ostravské stavby, a.s.  Doba realizace 300 dní.

Výběr stavební dozor stavby – usnesení zastupitelstva ze dne 30. 7. 2020

11/162.1.                            Schvaluje

na základě doručených a vyhodnocených nabídek ze 3 uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu – služba Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ (TDS + BOZP) uchazeče Čech–ENGINEERING, a.s. Nádražní 545/166 70200 Ostrava – Přívoz, který podal nejnižší cenovou nabídku výši 1.082.950,- s DPH.

Září 2020 

Usnesení ze dne 3. 9 .2020 po zveřejnění výsledků veřejné zakázky  poté běžela lhůta na odvolání neúspěšných žadatelů, nikdo se neodvolal.  

                12/169.2.                            Rozhodlo

o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích" zadávanou ve zjednodušeném podlimitní řízení. Vybraným dodavatelem je OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., sídlem Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 64610225. 

Financování projektu – úvěr

Usnesení zastupitelstva z 23. 9 .2020

13/179.1.                            Schvaluje

smlouvu o úvěru č. 0633014189/LCD mezi obcí Zbyslavice a Českou spořitelnou, a.s. na 15.000.000Kč s pevnou sazbou 1,69% možností čerpání od 11/2020 a s platností do 12/2041.

13/181.2                              Schvaluje

financování projektu „Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích“ takto:

v roce 2020-2021 výstavba budovy MŠ, hrazené z příspěvku z ministerstva financí ve výši 20mil. Kč

v roce 2021 rekonstrukce budovy ZŠ a obnova parkoviště u ZŠ, hrazené z dotací z MMR ve výši 10.980tis.Kč. Ostatní náklady budou financovány z dlouhodobého úvěru.
  25. 9 .2020 podpis Smlouvy o dílo 

Říjen 2020 

2. října 2020 předání staveniště mezi zhotovitelem – Ostravské stavby, a. s. a obcí Zbyslavice

15.-16. 10. 2020 stěhování vybavení školy do prostor obecního domu, příprava náhradních místností pro výuku

14. 10. -.1. 11. 2020 hygienické krizové opatření vlády ČR – omezení provozu základních škol.

Zprávake dni 14.10.2020

  

Datum vložení: 14. 10. 2020 7:36
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2020 11:24
Autor: Regína Vřeská

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace z webu v mobilní aplikaci - zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 45
TÝDEN: 824
CELKEM: 816091

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook obce - aktuality

 

Aktuální teplota v obci

30.10.2020 03:33

Aktuální teplota:

4,7 °C

Vlhkost:

98,5 %

Rosný bod:

4,5 °C

Kalendář akcí v obci

Geografické služby

ObčanServer

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)