Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Facebook obce - aktuality

 

Videogalerie

youtube

Regionální zpravodajství

Televizní zpravodajství 

fabex


 

Aktuální teplota v obci

14.12.2019 15:01

Aktuální teplota:

4,3 °C

Vlhkost:

93,1 %

Rosný bod:

3,3 °C

Národní databáze nálezů

ztraty


 

Navigace

Obsah

FAQ - často kladené dotazy

Prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete podat jakýkoliv dotaz. Vybrané dotazy a jejich odpovědi jsou uvedeny níže na stránce.

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

 • 1

Služby poskytované obcí - kolik zaplatím za:  (Vloženo 17.03.2017)

Poplatek za popelnici 

Ceník na rok 2017

Nájem Obecního domu Zbyslavice

Ceník nájmu prostor Obecního domu Zbyslavice

Pronájem movitého majetku

Ceník pronájmu - výčepního zařízení, pivních setů, venkovních stanů

Obec Zbyslavice, 17.03.2016
Kde si mohu vyřídit vydání cestovního dokladu ? (Vloženo 17.03.2016)

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu - odkaz na portál veřejné správy

Obecní úřad ve Zbyslavicích cestovní doklady nevydává. V této záležitosti se obraťte na Magistrát města Ostravy.

Magistrát města Ostravy

V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18)

Úřední hodiny:

pondělí 

7.30 - 17.30 hodin

úterý

7.30 - 16.00 hodin

středa

7.30 - 17.30 hodin

čtvrtek

7.30 - 16.00 hodin

pátek

7.30 - 12.00 hodin

Obec Zbyslavice, 18.03.2016
Co vše můžu prostřednictvím služby Czech POINT získat, vyřídit? (Vloženo 17.03.2017)

Odkaz na webové stránky Czech Point

Czech POINT je asistované místo sloužící pro komunikaci občana s veřejnou správou. Jedná se o garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Na Obecním úřadě ve Zbyslavicích v úředních hodinách si můžete vyřídit prostřednictvím Czech POINT tyto služby: 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Veřejných rejstříků
Výpis z Živnostenského rejstíříku
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Výpis z Obchodního rejstříku

Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Základní registry

Další poskytované služby:
Zavedení změny pro doručování písemností
Zavedení adresy pro doručování písemností
Žádost o změnu při zjištění nesouladu Czech POINT
Výdej údajů z evidence obyvatel
(kliknutím na připravený odkaz se dostanete na externí stránky s dodatečnými informacemi o výše uvedených úkonech)

Obec Zbyslavice, 17.03.2017
Mohu si na Vašem úřadě ověřit listiny a o podpis ? (Vloženo 17.03.2017)

Ověřování listin, ověřování podpisu

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí Obecní úřad Zbyslavice v úředních hodinách. K provedení vidimace a legalizace je nutno předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis a dále občanský průkaz (u občanů ČR) nebo cestovní doklad (u cizinců).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimaci a legalizaci upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
Poplatky

 • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
 • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
 • Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Zbyslavice, 17.03.2017
Mohu si vyřídit na Vašem úřadě řidičský průkaz ? (Vloženo 01.02.2017)

Řidičské průkazy

Obecní úřad ve Zbyslavicích řidičské průkazy nevydává. V této záležitosti se obraťte na Magistrát města Ostravy, Odbor dopravně správních činností.

Pracoviště
ulice 30. dubna 635/35, Ostrava
 

Adresa:

MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

Obec Zbyslavice, 02.02.2017
Kde si mohu zrušit údaje o místu trvalého pobytu ? (Vloženo 10.01.2017)

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb.

Postup při zrušení údaje o místě trvalého pobytu je následující. Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Pokud jsou splněny výše uvedené náležitosti, lze zrušení údaje o místě trvalého pobytu provést na Obecním úřadě ve Zbyslavicích v úředních hodinách.

Obec Zbyslavice, 11.01.2017
Přihlášení k trvalému pobytu   Jak postupovat? Co budete potřebovat? Na koho se obrátit? (Vloženo 17.03.2017)

Hlášení tvralého pobytu - odkaz na portál veřejné správy

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Přihlášení k trvalému pobytu proveďte na Obecním úřadě ve Zbyslavicích v úředních hodinách.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doložit rodné listy dětí společně nahlašovaných do 15 let věku,
 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
   

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Nezapomeňte požádat o vystavení nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů ode dne provedení změny.

Obec Zbyslavice, 17.03.2017
Kde si mohu vyřídit občanský průkaz ? (Vloženo 17.03.2017)

Vydání občanského  průkazu

Vydání občanského  průkazu - odkaz na portál veřejné správy

Obecní úřad ve Zbyslavicích občanské průkazy nevydává. V této záležitosti se obraťte na Magistrát města Ostravy. Popis životní situace a kontakty na příslušné instituce naleznete v odkazech níže.

Magistrát města Ostravy 
Objednávkový systém: 844 121 314 nebo 599 499 311

Prostřednictvím Kontaktního centra můžete: 

 • objednat se na konkrétní termín k vyřízení občanského průkazu,
 • zjistit vytíženost jednotlivých přepážkových pracovišť,
 • ověřit si, zda je Váš občanský průkaz připraven k převzetí.

Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost. Upozorňujeme, že v případě společné návštěvy úřadu, např. manželů nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem.

Obec Zbyslavice, 16.03.2016

Stránka

 • 1